رایزنی با ترکیه برای ایجاد پایانه مشترک صادراتی

 حمید زادبوم گفت: مرکز ملی فرش ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران هر کدام یک پروژه از ۵ پروژه ایجاد پایانه مشترک صادراتی را هدایت می‌کنند و در نهایت سه پروژه نیز در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران است.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران حمید زادبوم معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رایزنی با ترکیه برای راه‌اندازی یک پایانه صادراتی مشترک در ایران به منظور تسهیل مراودات تجاری گفت: ترکیه نیز خواستار این است که این پایانه در مرز مشترک اما در ترکیه مستقر باشد که در حال رایزنی برای تعیین تکلیف این کار هستیم؛ چراکه مرز بازرگان نیز در ایران، آمادگی راه‌اندازی این زیرساخت را دارد. حمید زادبوم عنوان کرد: در سال جاری، در وزارت صنعت ۵ پروژه برای حوزه صادرات تعریف شده که تمام نهادهای درگیر این وزارتخانه، در اجرای آن مستقر هستند. این در شرایطی است که صندوق ضمانت صادرات ایران، مرکز ملی فرش هر کدام، یک پروژه از این ۵ پروژه را هدایت می‌کنند و در نهایت، سه پروژه نیز در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران است


چاپ